Αρχική Δικαιοσυνη Ελλάδα-Ζιμπάμπουε!Σε παράνομο κτήριο στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας.Ο επιβλέπων μηχανικός ήταν, λέει,…μαϊμού! Δείτε...

Ελλάδα-Ζιμπάμπουε!Σε παράνομο κτήριο στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας.Ο επιβλέπων μηχανικός ήταν, λέει,…μαϊμού! Δείτε έγγραφα -ντοκουμέντα

2335

 

ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Μπορεί ένας υπουργός να εκδίδει υπουργικές αποφάσεις  με τις οποίες να διορίζει ”μαϊμούδες” ως υπεύθυνους  εκτέλεσης και παράδοσης δημοσίων έργων τα οποία δημόσια έργα χρησιμοποιούν σε ετησια βάση δεκάδες χιλιάδες πολίτες καθημερινά επι 365 ημέρες το χρόνο και σε όλο το 24ωρο;

Προφανώς και είναι ρητορικό το ερώτημα και η απάντηση είναι ΟΧΙ.

Το Υπουργείο Παιδείας στεγάζεται  στο “πάρκο των Οργίων” ,δηλαδή στον ευρύτερο χώρο του πάρκου του Ολυμπιακού σταδίου,όπου έχουν γίνει οικοδομικά όργια.Αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε αποδειχθεί ότι κατασκευάστηκε για λογαριασμό του δημοσίου(εν προκειμένω του υπερ-αμαρτωλού και παραγωγού σκανδάλων ΟΣΚ) κτήριο και ο υπεύθυνος κατασκευής διορισμένος με υπουργική απόφαση ήταν ”’μαϊμού”!

Με την υπ αριθμ 57579/8-7-2002 υπουργική απόφαση της τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Βάσως Παπανδρέου χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση των Κτιρίων στο χώρο της ΣΕΛΕΤΕ στο Μαρούσι Αττικής κλπ

Με την απόφαση αυτή ορίσθηκαν από το Τμήμα β της Διεύθυνσης   Ο.Κ.Κ.,ως επιβλέποντες μηχανικοί τρεις απο κοινού χωρίς να είναι ένας εξ αυτών γενικός επιβλέπων που να έχει τη γενική ευθύνη.

Ορίσθηκαν δηλαδή οι κ.κ.Μπαρδάκας,Δρούκα και Τσάτσου.

Στις 3/12/2002 η Υπουργός Βάσω Παπανδρέου με νέα υπουργική απόφαση καταργεί την προηγούμενη και ορίζει κατευθείαν από την Διεύθυνση Ο.Κ.Κ.και όχι απο τμήμα ως επιβλέποντες μηχανικούς των αρχιτεκτονικών τον κ.Μπλετσα,των στατικών τον κ.Καραθανάση και των ηλεκτρομηχανολογικών τον Αγγέλου.

Γενικός επιβλέπων ο κ.Μπλέτσας.

Ποια είναι τα καθήκοντα του επιβλέποντος στην κατασκευή των κτηρίων και δη των δημοσίων;

Σύμφωνα με το νόμο είναι τα εξής:

ο έλεγχος της κατασκευής για την σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας δόμησης, δηλαδή να βεβαιώνεται για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των προνοιών της σχετικής άδειας και την ορθή εφαρμογή όλων των κατασκευαστικών στοιχείων που απορρέουν από την μελέτη του έργου,

  • η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τον εγκεκριμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου,
  • εφόσον υπάρχει υποχρέωση, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας με τις παρατηρήσεις, τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προς τον ιδιοκτήτη και τους εργολάβους όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου και των εργαζομένων,
  • η σύνταξη του φακέλου της Ταυτότητας Κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3843/2010,
  • η ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ (υπηρεσία δόμησης) για τον έλεγχο της κατασκευής από Ελεγκτή Δόμησης, στα σταδία που ορίζονται από την άδεια και η παρουσία του κατά τον έλεγχο,
  • η επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης του έργου για την θεμελίωση και εάν κριθεί αναγκαίο, η απαίτηση από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε ειδικούς την διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας,
  • η απαίτηση εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των εργασιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι ανύποπτοι για τα όσα έχουν συμβεί και συμβαίνουν εκεί…

Επειδή έχουν συμβεί δράματα και τραγωδίες και έχουν καταλήξει στη Δικαιοσύνη τα θέματα των ευθυνών ο Αρειος Πάγος έχει κρίνει με απόφασή του ότι ο επιβλέπων μηχανικός έχει τα εξής καθήκοντα:

“ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   2282/2009

Ο επιβλέπων μηχανικός έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις

  1. Να δίνει οδηγίες κατασκευής σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωμάτων και πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους 2. Να δίνει οδηγίες σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης για τη λήψη μέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της ΔΕΗ και να επιβλέπει την τήρησή τους
  2. Να επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού και να δίνει σχετικές οδηγίες
  3. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και αν χρειάζεται να συντάσσει μελέτη για την προσαρμογή των προδιαγραφών των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται
  4. Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 1396/1983, τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου,

Από τις διατάξεις αυτές, συνάγεται ότι, με τη σύμβαση, που καταρτίζεται, μεταξύ του κυρίου του οικοδομικού έργου και του επιβλέποντος και με την οποία ο πρώτος αναθέτει στο δεύτερο την επίβλεψη του έργου, ο επιβλέπων, εκτός αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων και εφ όσον δεν υπάρχει σχετική μελέτη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, υποχρεούται να επιβλέπει, ώστε η εκτέλεση του έργου να γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής αυτού και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς επίσης να δίνει οδηγίες και να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών, σχετικά με τις εργασίες αντιστηρίξεων, κατασκευής ικριωμάτων, πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και την αντιμετώπιση κινδύνων…”

Για να στεγάζεται νόμιμα  το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να στεγάζεται σε κτήριο για το οποίο έχουν βάλει υπογραφές “καλώς έχει” οι επιβλέποντες μηχανικοί και ο γενικός επιβλέπων κ.Μπλέτσας.

Για να λάβει άδεια ηλεκτροδότησης απο τη ΔΕΗ,άδεια χρήσης κλππρέπει να έχει βεβαιώσει και ο κ.Μπλέτσας ότι “καλώς έχει το κτήριο” και αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα,δυστύχημα η ζημιά υπάρχει υπεύθυνος και υπόλογος σύμφωνα με τα παραπάνω.

Χωρίς την υπογραφή του κ.Μπλέτσα δεν μπορεί να παραληφθεί το κτήριο απο καμία δημόσια αρχή και υπηρεσία,εκτός και αν νόμιμα έχει αντικατασταθεί απο άλλον σε κάποιο στάδιο των εργασιών και ο αντικαταστάτης έχει εγκρίνει όσα έγιναν στο διάστημα της επίβλεψης του κ.Μπλέτσα.

Αυτά δεν γίνονατι φυσικά στην πράξη γιατί κανείς δεν θα βάλει υπογραφλες τυφλές για κτήριο που έχει προχωρήσει ή έχει ολοκληρωθεί.

Το 2005 ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σουφλιάς με την 11805/11-4-2005 απόφασή του βεβαιώνει ότιισχύει η προηγούμενη απόφαση με τον κ.Μπλέτσα επιβλέποντα του κτηρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας στεγάζεται χρόνια στο κτήριο αυτό και όχι μόνο δεν υπάρχει υπογραφή του κ.μπλέτσα ότι παρέδωσε ένα ασφαλές κτήριο και ανέλαβε την (ισόβια)ευθύνη για ο,τιδήποτε προκύψει,αλλά υπάρχει κάτι αδιανόητο και για την …Ζιμπάμπουε:

Πήγε εκ μέρους του ΟΣΚ κάποιος και βεβαίωσε ότι ναι μεν ήταν επιβλέποντες οι κ.κ.Μπλέτσας,Καραθανάσης και Αγγέλου,αλλά ο Μπλέτσας ήταν …τυπικά ,ότι της συστήθηκε μια φορά,ότι μπορεί να τον είδε στο έργο 2-3 φορές,ότι δεν γνωρίζει και δεν θυμάμαι τα κρίσιμα θέματα και…όλα καλά!

Με αυτούς τους όρους στεγάζεται σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και υπό την στέγη του κάθε ημε΄ρα εκτός απο υπουργούς και πολιτικούς δέχεται χιλιάδες κόσμο.

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις διορισμού του κ.Μπλέτσα:

Ο διορισμός του κ.Μπλέτσα και των άλλων το 2002 από τη Βάσω Παπανδρέου.

Η πρώτη σελίδα διορισμού του κ.Μπλέτσα απο την Υπουργό και την αρμόδια Διεύθυνση Ο.Κ.Κ.

Ο κ.Σουφλιάς βεβαιώνει ότι παραμένει η υπουργική απόφαση διορισμού του κ.Μπλέτσα.

 

Κατά τα λεγόμενα του υπεραμαρτωλού από το παρελθόν ΟΣΚ οι υπουργικές αποφάσεις διόρισαν μία …μαϊμού(πάνω) και αν πάθει κανείς κάτι υπέυθυνος ΔΕΝ υπάρχει.

Γίνονται μωρέ αυτά στη Ζιμπάμπουε;Σε καλύβα φύλαρχου στη ζούγκλα γίνονται;

Περιμένουμε τις απαντήσεις απο το Υπουργείο Παιδείας γιατί η υπόθεση και σήμερα ,στα 2020,είναι ανοιχτό και θα επανέλθουμε.

Κοντολογής:Κατά την άποψη και πρωτοετούς της Νομικής εάν δεν υπάρχει υπουργική απόφαση αντικατάστασης του κ.Μπλέτσα,όποιος και αν εκ των υστέρων βεβαίωσε ότι “καλώς έχει” το κτήριο δεν ήταν ο νόμιμος επιβλέπων και με την έννοια αυτή το κτήριο δεν λειτουργεί νόμιμα.Λειτουργεί παράνομα!